Formularz odstąpienia od umowy

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat (sprzedawca):

……………

……………

……………

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci następujących produktów elektronicznych: …………………………………………………………………………….

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta:……………………………………………………………………………….

Adres konsumenta:……………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr …………………………………………

 

Data …………………………………………………….

Podpis

Copyright © QUANTUM Justyna Falkowska