Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin statuuje zasady sprzedaży usług za pośrednictwem strony: https://poradniaholistyczna.pl, https://kursy.justynafalkowska.pl oraz https://konsultacjawstepna.pl,
świadczonych przez Justynę Falkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
QUANTUM Justyna Falkowska, ul. Trawiasta 4A, 15-161 Białystok, NIP: 9661926733;

 • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poszczególnych określeń:

 1. Dane kontaktowe: QUANTUM Justyna Falkowska, kontakt@poradniaholistyczna.pl, adres: ul. Trawiasta 4A, 15-161 Białystok.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Miejsce realizacji zamówienia –  on-line poprzez ustalony wspólnie przez Kupującego i Sprzedającego komunikator.
 6. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy.
 7. Prawa konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2020 poz. 287 t.j. z późn. zm.)
 8. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość sesji on-line, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w na Serwisach Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 9. Przedmiot umowy – usługi będące przedmiotem umowy.
 10. Sprzedający: QUANTUM Justyna Falkowska, ul. Trawiasta 4A, 15-161 Białystok, NIP: 966-192-67-33, KONTO BANKOWE: 79 1140 2004 0000 3102 7786 6644
 11. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 12. Serwis/Serwisy: strony internetowe należące do QUANTUM Justyna Falkowska, znajdujące się pod adresami https://poradniaholistyczna.pl, https://kursy.justynafalkowska.pl lub https://konsultacjawstepna.pl, przy czym określenie to może być używane w liczbie pojedynczej lub mnogiej.
 13. Termin realizacji – ustalony między Kupującym a Sprzedającym termin realizacji usługi.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem kontaktu ze Sprzedającym oraz płatności określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania zamówienia, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 15. Zamówienie „Do uzgodnienia” – oświadczenie woli Kupującego stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy, po którym Sprzedający składa Kupującemu ofertę zawarcia umowy.
 • 2 Warunki ogólne
 1. Usługi oferowane przez QUANTUM Justyna Falkowska nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Usługa nie jest diagnostyką i leczeniem w rozumieniu nauk medycznych, nie obejmuje ona porad ani sugestii dotyczących procesu leczenia, w szczególności o jakich mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295, tekst jedn. z późn. zm.) czy w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 poz. 514, tekst jedn. z późn. zm.). W przypadku konieczności ustalenia formy procesu leczenia Kupujący ustala ją z właściwym lekarzem.
 1. QUANTUM Justyna Falkowska zobowiązuje się do realizowania programu zgodnie z indywidualnym planem działania; odbywania sesji oraz konsultacji mailowych, telefonicznych, przez Internet i osobistych; bieżącego omawiania postępów Uczestnika; niezwłocznego odpowiadania ma maile Uczestnika, nie później niż w
  ciągu 48 godzin od ich otrzymania, z przyczyn technicznych lub losowych
  czas odpowiedzi może ulec wydłużeniu.
 2. QUANTUM Justyna Falkowska oświadcza, że posiada stosowne wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu danego rodzaju usług oraz dołoży należytej staranności w wykonywaniu powierzonego mu zlecenia.
 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Kupujący oświadcza, że został poinformowany o obowiązku podawania danych zgodnych z rzeczywistością, niezbędnych do świadczenia Usług oraz że z uwagi na charakter świadczonych Usług, jest on w części odpowiedzialny za efekt świadczonych usług.
 2. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a QUANTUM Justyna Falkowska następuje poprzez wybór Zamówienia na stronie internetowej: https://poradniaholistyczna.pl, https://kursy.justynafalkowska.pl lub https://konsultacjawstepna.pl  lub na skutek indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym w drodze ofertowej, przy czym szczegółowy tryb został określony w §4 Regulaminu.
 3. Cena Usługi widoczna w Serwisach podana jest w polskich złotych i zawiera podatek od towarów i usług (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Usług będących przedmiotem Zamówienia „Do uzgodnienia”, Kupujący zostanie poinformowany po wysłaniu zapytania ofertowego do QUANTUM Justyna Falkowska po wyborze odpowiedniej opcji w Serwisie. Ostateczna kwota Zamówienia zostanie ustalona w korespondencji z Kupującym przed zawarciem umowy.
 4. Wszelkie terminy realizacji usług liczone są zgodnie z ustaleniami Kupującego ze Sprzedającym, z uwzględnieniem zakresu usług, o jakim mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.
 5. Płatności są realizowane poprzez przelew na rachunek bankowy QUANTUM Justyna Falkowska lub za pośrednictwem operatorów płatności: DotPay i PayPal.
 • 3 Zakres usług świadczonych przez QUANTUM Justyna Falkowska.
 1. QUANTUM Justyna Falkowska, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy następującego rodzaju usługi:
  1. Konsultacja-INICJACJA – 90-minutowa konsultacja online połączona z Mini-Odczytem z Kronik Akaszy, rozkładem kart i sesją Soul Body Fusion, wsparcie mailowe przez 7 dni od konsultacji.
  2. 4-miesięczny Kurs ODPamiętywania AVATAR – 8 sesji online, program rozwojowy, wsparcie mailowe przez cały czas trwania spotkania
  3. 33-dniowy program rozwojowy – 3 sesje online, materiały do pracy, wsparcie mailowe przez cały czas trwania programu;
  4. Konsultacje z kartami Tarota i kartami wyroczni
 2. Wyboru usługi dokonuje Kupującego poprzez wybór opcji „Zamawiam” lub „Do uzgodnienia”, dostępnej w Serwisie, o czym mowa w §4 Regulaminu.
 3. W ramach ww. usług QUANTUM Justyna Falkowska może oferować korzystanie z platformy e-learningowej. Korzystanie z platformy e-learningowej nie jest ograniczone ilością godzin, co oznacza, że Kupujący ma prawo do korzystania z platformy stosownie do swoich chęci i możliwości czasowych w czasie trwania
  Kursu ODPamiętywania AVATAR.
 4. Kurs ODPamiętywania AVATAR rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy i uregulowania całości opłaty za program lub z chwilą opłacenia pierwszej raty, chyba że Kupujący nie wyrazi zgody na niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia usługi zawarte w §4 ust. 6 Regulaminu. Wówczas kurs rozpoczyna się po upływie 14 dni. Program kończy się z chwilą odbycia ostatniej konsultacji kontrolnej.
 5. Zgoda na niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia usługi powoduje
  rozpoczęcie trwania Kursu ODPamiętywania AVATAR i kończy z chwilą zakończenia programu, tj. po upływie 14 tygodni lub po odbyciu ostatniej konsultacji kontrolnej, jeśli nie uda się jej zorganizować podczas 14 tygodni. W
  wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, po zgłoszeniu na adres mailowy
  QUANTUM Justyna Falkowska i uzasadnieniu sytuacji, istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania programu, nie dłużej niż na dalsze 4 miesiące liczone od chwili zgłoszenia, za pisemną (mailową) zgodą QUANTUM Justyna Falkowska.
 6. Sesje odbywają się przez Internet, przy użyciu aplikacji Zoom, w godz. 8.00-21.00 od poniedziałku do piątku.
 7. W czasie konsultacji kontrolnych i sesji hipnoterapeutycznych, Kupujący i QUANTUM Justyna Falkowska, omawiają szczegóły współpracy, w szczególności w celu określenia, na co Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę w celu osiągnięcia najlepszych efektów po zakończeniu programu.
 • 4 Zawarcie umowy i realizacja
 1. Procedura zawarcia Umowy z QUANTUM Justyna Falkowska odbywa się w dwojaki sposób: poprzez wybór opcji Zamawiam lub Zamawiam „Do uzgodnienia”.
 1. QUANTUM Justyna Falkowska zastrzega, że opcje „Zamawiam” lub „Do uzgodnienia” będą przypisane do poszczególnych usług, wobec czego Kupujący nie ma możliwości wyboru opcji „Do uzgodnienia” dla Usług objętych opcją „Zamawiam” i nie ma możliwości wyboru opcji „Zamawiam” dla Usług objętych opcją „Do uzgodnienia”.
 1. W przypadku wyboru opcji Zamawiam, Kupujący zostanie przekierowany do odpowiedniego formularza zamówienia. W następstwie złożenia Zamówienia QUANTUM Justyna Falkowska niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej, udostępniony w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość wysyłana przez QUANTUM Justyna Falkowska zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa pomiędzy Kupującym a QUANTUM Justyna Falkowska.
 2. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu,
  2. wybór konkretnej usługi,
  3. ustalenie terminu realizacji zamówienia,
  4. dokonanie płatności.
 1. W przypadku wyboru opcji „Do uzgodnienia” Kupujący składa zaproszenie do zawarcia umowy, po którym Sprzedający składa Kupującemu ofertę zawarcia umowy, zawierającą określenie rodzaju usługi i ceny za jej świadczenie. Do skutecznego zawarcia umowy wymagane jest zaakceptowanie oferty przez Kupującego.
 1. Do skutecznego złożenia Zamówienia poprzez formularz zamówienia lub Zamówienia „Do uzgodnienia”, Kupujący zobowiązany jest zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, że:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności, Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną,
  2. został poinformowany, że w przypadku działania jako Konsument, rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a następnie wykonanie prawa odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, spowoduje obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, na co wyraża zgodę;
  3. utraci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli QUANTUM Justyna Falkowska wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez QUANTUM Justyna Falkowska utraci prawo odstąpienia od umowy, na co wyraża zgodę;
  4. zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z rzeczywistością, niezbędnych do świadczenia Usług oraz że z uwagi na charakter świadczonych Usług, jest on w części odpowiedzialny za efekt świadczonych usług.
 2. Brak zgody na warunki wskazane w ust. 6 uniemożliwia skuteczne zawarcie umowy lub otrzymanie oferty świadczenia usług.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie Kupującemu wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej.
 • 5 Przełożenie sesji lub konsultacji
 1. Sprzedający wskazuje, że w odniesieniu do sesji lub konsultacji w programie rozwojowym Quantum i Quantum PRO oraz poza programem Quantum i Quantum PRO:
  1. Kupujący może przełożyć sesję lub konsultację na inny wskazany termin nie później niż na 72 godziny przed terminem realizacji,
  2. W przypadku niestawienia się na sesję lub konsultację oraz w przypadku ponad 15 minutowego spóźnienia, dana sesja lub konsultacja uznawana jest za odwołaną i nie ma możliwości jej przełożenia na inny termin,
  3. Jeżeli sesja lub konsultacja zostanie przerwana z przyczyn technicznych leżących po stronie Kupującego, nie ma możliwości przełożenia jej na inny termin.
 2. Sprzedający wskazuje, że w odniesieniu do sesji lub konsultacji w sesji Odczytu Kronik Akaszy – Projekt Duszy, Dostrojenie Duszy
  1. Kupujący może przełożyć sesję lub konsultację na inny wskazany termin nie później niż na 7 dni przed umówionym spotkaniem. Sprzedający podkreśla, że odczyt z Kronik Akaszy odbywa się poza sesją odczytu, a zgromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia odczytu rozpoczyna się bezpośrednio po zawarciu przez Kupującego umowy, co stanowi przeważającą część wykonania usługi.
  2. W przypadku niestawienia się na sesję lub konsultację oraz w przypadku ponad 15 minutowego spóźnienia, dana sesja lub konsultacja uznawana jest za odwołaną i nie ma możliwości jej przełożenia na inny termin,
  3. Jeżeli sesja lub konsultacja zostanie przerwana z przyczyn technicznych leżących po stronie Kupującego, nie ma możliwości przełożenia jej na inny termin.
 3. Sprzedający wskazuje, że w odniesieniu do konsultacji wstępnej, sesji Mini-Odczytu z Kronik Akaszy oraz sesja Oczyszczania Domu/Mieszkania/Biura:
  1. Kupujący może przełożyć sesję lub konsultację na inny wskazany termin nie później niż na 72 godziny przed terminem realizacji,
  2. W przypadku niestawienia się na sesję lub konsultację oraz w przypadku ponad 15 minutowego spóźnienia, dana sesja lub konsultacja uznawana jest za odwołaną i nie ma możliwości jej przełożenia na inny termin,
  3. Jeżeli sesja lub konsultacja zostanie przerwana z przyczyn technicznych leżących po stronie Kupującego, nie ma możliwości przełożenia jej na inny termin.
 4. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o jakich mowa w ustępach 1, 2 i 3 powyżej, Kupujący nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów za sesję lub konsultację.
 5. Sprzedający zaznacza, że powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, o jakim mowa w §9 Regulaminu.
 • 6 Reklamacje
 1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności QUANTUM Justyna Falkowska względem Kupującego, jeżeli sprzedana Usługa posiada wadę (rękojmia) zostały określone w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. QUANTUM Justyna Falkowska zobowiązana jest wykonać zamówioną Usługę w sposób zgodnie z Umową przy zachowaniu należytej staranności, natomiast zamówiony Produkt dostarczyć bez wad.
 3. Kupujący posiada możliwość złożenia reklamacji: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@poradniaholistyczna.pl oraz pisemnie (korespondencyjnie) na adres: QUANTUM Justyna Falkowska, ul. Trawiasta 4A, 15-161 Białystok.
 4. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu wykonania Usługi zgodnie z Umową albo wydania Produktu zgodnie z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez QUANTUM Justyna Falkowska. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez QUANTUM Justyna Falkowska następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.
 • 7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający. Wszystkie informacje zawarte są na stronie  https://poradniaholistyczna.pl/polityka-prywatnosci

 • 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Kupującego będący konsumentem na prawo skontaktować się z QUANTUM Justyna Falkowska w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, w tym informacji z ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U z 2016 poz. 1823 z późn. zm.).
 • 9 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Z zastrzeżeniem § 9 ustęp 2 Konsument, który zawarł umowę w trybie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontakt@poradniaholistyczna.pl,
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: QUANTUM Justyna Falkowska, ul. Trawiasta 4A, 15-161 Białystok, Polska.
 2. Sprzedający wskazuje, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli QUANTUM Justyna Falkowska wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez QUANTUM Justyna Falkowska utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez QUANTUM Justyna Falkowska o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zgoda Konsumenta będzie każdorazowo udzielania poprzez zaznaczenie stosownego pola wyboru przy składaniu Zamówienia lub Zamówienia „Do uzgodnienia”.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której QUANTUM Justyna Falkowska wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności na Kupującego będącego konsumentem – od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.
 6. QUANTUM Justyna Falkowska ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. QUANTUM Justyna Falkowska dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na podany adres e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie https://poradniaholistyczna.pl/regulamin, do której link znajduje się dodatkowo w podsumowaniu zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd  powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dla konsumentów – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Copyright © QUANTUM Justyna Falkowska